Toggle menu

DANH MỤC SẢN PHẨM

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Kỹ thuật HC

thanhbinh salemanager

dinh Bao Area sale manager

kế toán

Gíam đốc Sản Phẫm Đầu cáp, T plug, Elbow, straght

PHẢN ÁNH , HOT LINE

dinh bao 2

Gíam đốc Sản Phẫm Đầu cáp, T plug, Elbow, straght

Hotline:
(08) 3758 4407, 8, 9

SẢN PHẨM KHUYẾN MÃI

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Số người online   : 65

Tổng truy cập  : 783003

hàn hóa nhiệt- Erico -USA

THÔNG TIN SẢN PHẨM:

Tên sản phẩm : hàn hóa nhiệt- Erico -USA

Giá :  Call

 Link download Catalog

vui long mo file catalog de biet them chi tiết:

HAN HOA NHIET - EXOTHERMIC WELDING

Xuat xù : CADWELDMy ; Origin : CADWELDUSA

Photo

Hình aûnh

Cat.No

Maõ soá

Name

Teân goïi

Description

Dieãn giaûi

Price (USD)

Giaù (USD)

32P10

Thuoc han

Powder  cartridge

32 g

2.68

45P10

45 g

3.80

65P10

65 g

4.65

90P10

90 g

6.48

115P10

115 g

8.07

150P10

150 g

10.02

200P10

200 g

12.47

250P10

250 g

14.54

C Mould

Khuon han

Single Mould

 

Dung cho moi han thông thöông

143.00

D Mould

Dung cho moi han thương ray

242.00

E Mould

Dung cho moi hang dường ống

301.40

M Mould

Dung cho moi han đặc biệt

441.10

Loaïi thöôøng

Tay kep khuon

Handle Clamp

Dung với khuon C

58.08

Loaïi đaëc bieät

Dung vôi khuon D,E

60.94

Loaïi VN

Dung vôi khuon C

49.50

FGUN

Sung moi han

Flint gun

9.90

GEM

Hoa cht gim đin tr đất

34.10

Ngoaøi ra chuùng toâi cung caáp phuï kieän khaùc cho moái haøn theo yeâu caàu cuûa khaùch haøng .

Thuoác haøn vaø hoaù chaát giaûm ñieän trôû ñaát thueá V.A.T. laø 10%

Available on request

CẦN THÊM THÔNG TIN XIN VUI LÒNG LIÊN HỆ PHÒNG KINH DOANH . TEL : 08 37584407 / 8/ 9 ; FAX 8 37584410 : email : etei@3s-vn.com

   

VIDEO CLIP

SẢN PHẨM BÁN CHẠY

NHÀ CUNG CẤP